2019

Rapport 2019:63. Arkeologisk förundersökning. Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Tölö socken, Skårby 6:2 och 7:1, L1996:7775 och L1996:7776
Elisabet Schager, Maria Paring, Christina Rosén och Jörgen Streiffert

Med anledning av planerad bostadsbebyggelse inom fastigheterna Skårby 6:2 och 7:1 utförde Arkeologerna, Statens historiska museer, en arkeologisk förundersökning sommaren 2018. Sammanlagt togs 25 schakt upp inom det drygt 20 000 m2 stora undersökningsområdet. Resultat blev en ny fornlämning L1996:7775 (Tölö 235) bestående av bland annat härdar, varav en daterades till yngre bronsålder och två till folkvandringstid. Dessutom påträfades ett bevakningsobjekt L1996:7776 (Tölö 236) som bestod av spår efter gårdsbebyggelse från historisk tid.