2016

Rapport 2016:84. Georadarundersökning, geoteknisk provborrning samt arkivstudier. Arkeologisk undersökning genom schaktkontroll 2015 samt Översiktlig arkeologisk förundersökning 2016. Skåne, Helsingborgs kommun, Helsingborgs socken, Gamla Staden 8:1, fornlämning Helsingborg 42.

Adam Bolander med bidrag av Pär Karlsson, Annika Knarrström och Immo Trinks