2024

Arkeologisk förundersökning 2023
Skåne län, Skåne, Vellinge kommun, Räng socken, fastighet Höllviken 23:7, fornlämning L1989:4686, L1989:5212 och L1989:5288
Katalin Schmidt Sabo med bidrag av Ola Magnell, Santeri Vanhanen och Anne Jörgensen-Lindahl

En arkeologisk förundersökning utfördes under 2023 inom fastighet Höll-viken 23:7. Sammantaget visade de bevarade lämningarna att minst tre tidsperioder av bebyggelser och aktiviteter finns representerade inom förundersökningsområdet.
Det äldsta skiktet daterades preliminärt till bronsålder och förromersk järnålder.
Sen fanns ett skikt av lämningar från yngsta delen av vikingatiden och tidig medeltid som påträffades stratigrafiskt direkt över en äldre fossil matjord. Detta skikt verkade vara den bäst representerade inom undersökningsområdet.
Det yngsta skiktet var svårt att särskilja från skikt 2, men särskilt tydligt var detta skede i västra delen av undersökningsområdet. Fyndmaterialet talade för att en möjlig yngsta gräns för aktiviteterna på platsen var 1600-talet.