2023

Arkeologisk utredning och förundersökning
Östergötlands län, Östergötland, Mjölby kommun och socken, del av fastigheterna Mjölby 40:4, Hulje 8:7 och Hulje S:3, fornlämning L2011:4600, L2008:7767, L2021:160, L2021:161, L2021:162 och L2021:163
Marita Sjölin med bidrag av Maria Petersson och Peter Zetterlund

Ett flertal arkeologiska undersökningar från 1990-talet och framåt i Hulje utanför Mjölby visar att det här har funnits flera närliggande gårdar framför allt under järnålder. Den nu genomförda utredningen och förundersökningen har visat att ett par gårdslägen har funnits i anslutning till det impediment med cirka 275 skålgropar som ligger centralt i området. Vidare att det finns bevarade kraftiga odlingslager från äldre järnålder och framåt ner mot en idag kulverterad bäck. Hela området omges av gravar och gravfält, inte minst det stora Kungshögagravfältet. Sammantaget utgjorde Huljeområdet ett välavgränsat landskapsrum under järnåldern.