2016

Rapport 2016:72. Arkeologisk utredning steg 2 och arkeologisk förundersökning. Skåne län, Skåne, Vellinge kommun, Västra Ingelstad socken, fastighet Ingelstad 6:1.

Fredrik Strandmark med bidrag av Per Lagerås, Ola Magnell & Bengt Söderberg

Resultatet från undersökningarna visar att delar av området har varit föremål för intensivt utnyttjande under förhistorien, förmodligen huvudsakligen under en begränsad tidsperiod i århundradena kring övergången mellan förromersk järnålder och romersk järnålder, cirka 200 f.Kr. till 100 e.Kr. Rikligt med lämningar,
bland annat i form av gropar och härdar samt omfattande kulturlagerbildningar, visar att aktiviteterna har varit koncentrerade till en stor höjdplatå och sluttningarna kring denna. Trots förekomsten av stolphål har inga konkreta spår efter bebyggelse i form av hus kunnat beläggas. Däremot finns spår efter möjlig
specialiserad verksamhet som sannolikt har innefattat hantering av mycket höga temperaturer. Vad verksamheten har gått ut på är emellertid inte klargjort.

Fynd av människoben bland avfallsmaterial i ett kulturlager kan tyda på att det finns en förstörd grav i området. Eller ser vi här någon annan form av hantering av
mänskliga kvarlevor? Generellt sett är lämningarna välbevarade, i synnerhet kulturlagren. Orsaken till detta är att de ligger väl skyddade under tjock matjord. Bevaringsförhållandena tycks också ha varit gynnsamma för fyndmaterialet, vilket framförallt återspeglas i ett ovanligt stort och välbevarat djurbensmaterial och fynd av metallföremål i mycket gott skick.