2020

Rapport 2020:40. Arkeologisk undersökning. Södermanlands län, Södermanland, Gnesta kommun, Frustuna socken, fastighet Vackerby 7:1, fornlämning L1982:7942 (Frustuna 309)
John Hamilton och Magnus Lindberg

I Vackerby, nära Gnesta i Södermanland har lämningar efter gårdar från järnåldern undersökts av Arkeologerna, Statens historiska museer. Den äldsta byggnaden har bedömts härröra från förromersk järnålder (ca 500–Kr. födelse), medan den yngsta byggnaden har daterats till sen vikingatid–tidig medeltid (ca 1000–1200 e.Kr.). Gårdarnas lägen har varierat över tid, då de inom vissa intervall har flyttat inom området. Fem kronologiska faser av gårdsbebyggelse har kunnat urskiljas. Under vikingatiden syns spår av en specialisering och en diversifiering av bebyggelsen. Vid en av gårdarna har textilberedning av lin och hampa utförts. Brunnsliknande gropar för rötning har kunnat beläggas. Inom gårdsområdet påträffades även vävtyngder och en anläggning för framställning av tjära (tjärtratt). Den senare kan ha haft betydelse för impregnering av grövre textiler.