2020

Rapport 2020:134
Arkeologisk utredning, steg 1 och 2
Skåne län, Skåne, Helsingborgs kommun, Allerums socken, fastighet Mjöhult 2:1, fornlämning L2020:6607, L2020:6615 och L2020:6581
Iohannes Miaris Sundberg

I början av juni 2020 utförde Arkeologerna en arkeologisk utredning steg 1 och 2 inom fastigheten Mjöhult 2:1 , Allerums socken i Helsingborgs kommun. Anledningen var att kommunen planerar att anlägga en våtmark inom fastigheten. I utredningen ingick en byråinventering där litteratur och databaser gicks genom för att sätta området i en arkeologisk kontext. Under fältarbetet grävdes sökschakt i syfte att finna under mark dolda fornlämningar. I samband med schaktning avsöktes matjorden med metalldetektor, i syfte att finna föremål kopplade till by­tomten eller äldre tider. Utredningen resulterade i att tre fornlämningar bestående av boplatslämningar registrerades. Nyfunna anläggningar bestod av härdar, stolphål, en grop samt anläggningar kopplade till järnframställ-ning. Fynd av flinta, keramik, metall och slagg påträffades huvudsakligen i matjorden, men var i de flesta fall svårdaterade. En keramikskärva bör date-ras till bronsålder eller äldre förromersk järnålder. I händelse av fortsatta planer på exploatering föreslås L2020:6615 för en arkeologisk förundersökning.