2016

Rapport 2016:23. Arkeologisk utredning 2015. Skåne, Ystad kommun, Valleberga socken, Kåseberga 14:79, 14:117 och delar av 14:95. Lämningar från förhistorisk tid och nyare tid.
Bengt Söderberg & Annika Knarrström

Arkeologerna har utfört en arkeologisk utredning i utkanten av tätorten Kåseberga i sydöstra Skåne. Syftet var att undersöka om det fanns fornlämningar inom ett cirka tre hektar stort område som Ystads kommun planlägger. Trakten är nämligen rik på fornlämningar. Mest känd är skeppssättningen Ales stenar på Kåsebergaåsen som ständigt lockar nya besökare. Det aktuella området ligger nedanför åsens höjder, på mark som odlats åtminstone sedan 1600-talet.

Vid grävningen fann vi bearbetad flinta och diffusa spår i marken varav en del förmodligen är lämningar efter förhistoriska aktiviteter. Vi fann också gropar, lertäkter och förvaringsgropar som utgör spåren efter vardagliga göromål på närbelägna gårdar och fiskeläge under 1700- och 1800-talet. De förhistoriska lämningarna var tämligen fåtaliga och dåligt bevarade medan flertalet yngre lämningar förmodligen är yngre än 1850. Därför föreslås inga fortsatta arkeologiska insatser.