2015

Rapport 2015:43. Arkeologisk utredning och förundersökning i form av schaktningsövervakning. Södermanlands län, Södermanland, Eskilstuna kommun, Jäder och Kjula socknar
Wivianne Bondesson, Karl-Fredrik Lindberg och Katarina Appelgren

Vid utredningen registrerades 35 objekt. Tre objekt utgörs av förhistoriska boplatser, tre utgörs av lägenhetsbebyggelser, ett objekt omfattar tre gravar, två utgörs av gropar, två av röjningsrösen (ytterligare ett ingår som del i objekt med lägenhetsbebyggelse), ett är ett gränsmärke och ett är en fyndplats för ett avslag av flinta. Sju boplatslägen blev föremål för utredningsgrävning där inga förhistoriska indikationer framkommit varför de utgår. Femton objekt har bedömts som boplatslägen, som inte har utredningsgrävts då ledningen här kommer att vara luftburen.

Den arkeologiska förundersökningen berörde egentligen tre objekt (objekt 2, 7 och 12), varav två områden bestod av boplatslämningar och ett omfattade av två stensättningar. Resterande objekt och fornlämningar kunde till stor del undvikas genom dels flyttning av ledning, dels kapning av befintliga stolpar. Inom objekt 2 påträffades bl.a. stolphål i den östra takbärande stolpraden och i den norra gaveln. Stolphålens placering i den norra gaveln antyder en datering till folkvandringstid. Här kol 14-daterades också två härdar till folkvandringstid–vendeltid.

Inom objekt 7 fanns också boplatslämningar, varav en härd har kol 14-daterats till förromersk–romersk järnålder