2022

Rapport 2022:140
Arkeologisk förundersökning 2022
Skåne, Simrishamns kommun, Södra Mellby socken, fastighet Äsperöd 1:74, fornlämning L2021:3595
Björn Wallebom med bidrag av Santeri Vanhanen

Under våren 2022 genomförde Arkeologerna, Statens historiska museer, en arkeologisk förundersökning inom ett fornlämningsområde utmed Esperödsallén i Kivik i sydöstra Skåne.

Resultaten visar att människor vistats på platsen under framför allt brons- och järnålder. Om detta vittnar aktivitetsspår i form av kokgropar och gropar, härdar och stolphål samt fynd av flinta, keramik och ben.

Lämningarna tolkas som utkantsaktiviteter till boplatsområden från brons- och järnålder, alternativt som rituella lämningar med anknytning till det närliggande bronsåldersröset Bredarör, även kallat Kiviksgraven eller Kungagraven, med omgivande gravfält. Aktivitetsspåren och platsens läge gör att fornlämningsområdet bedöms hysa god vetenskaplig potential att bidra med ny och meningsfull kunskap om traktens förhistoria och den ideologiskt präglade närmiljön kring Bredarör, varför det vid en exploatering föreslås att hela området går vidare till arkeologisk undersökning.