2020

Rapport 2020:70
Arkeologisk utredning, steg 1 och 2 och arkeologisk undersökning
Västmanlands län, Västmanland, Västerås kommun, Tillberga socken, fastighet Hedensberg 7:5, fornlämning L2001:343 m.fl .
Magnus Lindberg

Våren 2017 genomförde Arkeologerna, Statens historiska museer en arkeologisk utredning steg 1 och 2 inom fyra områden i närheten av Hedensberg i Tillberga socken, Västmanland.

Bakgrunden till utredningen samt den följande undersökningen var att Hvalfisken AB ville stycka av tomter för nybyggnation. Utredningen ledde till att flera nya lämningar registrerades. De förhistoriska lämningarna var till stora delar av boplatskaraktär och innehöll bland annat stolphål, härdar och lager. Sydöst om Hedensberg påträffades även ett flertal tidigare okända gravar. Det var främst fråga om flacka stensättningar, men det påträffades även en rest sten samt högar. Gravarna ingår numera i ett större gravfält som breder ut sig väster om det egentliga undersökningsområdet.

I det norra undersökningsområdet påträffades spår efter byggnader, men i omgivningarna fanns även rester efter stensträngar och odlingar. Fyndmaterialet samt studier av äldre kartmaterial stödjer uppfattningen att den historiska torparmiljön etableras redan under 1700-talet. En av boplatserna (L2001:343) som påträffades vid utredningen steg 2, undersöktes våren 2018. Vid undersökningen framkom ett stolphus, två aktivitetsytor och en stolpkonstruktion. Aktivitetsytorna innehöll kokgropar, härdar, stolphål samt en lågtemperaturugn. Genom 14C-analyser och rumsliga analyser har man kunnat konstatera tre brukningsfaser. Den äldsta fasen tillhör övergången mellan äldre och yngre bronsålder. Fas två tillhör romersk järnålder och fas tre historisk tid.
Varken fyndmaterialet eller kvarvarande konstruktioner tyder på det att funnits något överflöd och därför har boplatsen, både under fas ett och fas två bedömts som ordinär.