2022

Rapport 2022:130
Arkeologisk förundersökning
Västra Götalands län, Bohuslän, Göteborgs kommun, Sörred 15:3, fornlämning L1960:2358 (Lundby 281:1)
Jörgen Streiff­ert­ och­ Jessica­ Andersson

Under­ slutet­ av ­juni­ månad­ 2022 ­utförde­ Arkeologerna,­ Statens­ historiska museer, en förundersökning av fornlämning L1960:2358 på Volvo i Torslanda,­Göteborg.­Fynd ­av­ slagen ­flinta­ visar­ på ­aktiviteter ­under ­bland­ annat ­mellanmesolitikum.­ Därutöver­ framkom­ keramikfynd,­ enstaka­ kvartsavslag, kulturlagerrester, en urlakad härd med kol-14-datering till yngre bronsålder, ­en­ grop ­och ­två­stolphål.­ Resultatet­ visar­ att­den­ nordvästra ­delen av fornlämningen har nyttjats som en aktivitetsyta under mellanmesolitikum.­ Resterande ­delar­ av ­fornlämningen­uppvisar boplatslämningar från ­brons­­- och/eller­ äldre­ järnålder.