2018

Rapport 2018:29. Arkeologisk förundersökning 2017. Skåne, Kävlinge kommun, Stävie socken, fornlämning Stävie 54
Bo Friman

Trafikverket avser att göra åtgärder längs Lommabanan mellan Furulund i norr och Lomma i söder innefattande ett nytt mötesspår vid Stävie, planskilda korsningar och stationsåtgärder. Arkeologerna utförde en arkeologisk förundersökning vid Stävie under hösten 2017.

Resultatet av förundersökningen visar på riklig förekomst av boplatslämningar främst från perioden yngre bronsålder–förromersk järnålder
(cirka 1100 f.Kr.–år 0) både på höjdplatån och i sluttningen söderut. Spåren efter två stolpbyggda långhus varav hus 2 typologiskt daterades till yngre järnålder men 14C-daterades till yngre bronsålder. Gropar, härdar och stolphål dominerar fornlämningsbilden. I en grop påträffades keramik troligen efter en urnegrav. Fyndmaterialet dominerades av keramik.