2021

Rapport 2021:95
Arkeologisk utredning, steg 2
Skåne, Simrishamns kommun, Södra Mellby socken, Skogsdala 1:74, fornlämning L2021:3595 och L2021:3596
Björn Wallebom

Trafikverket planerar en ny vägdragning av Esperödsallén i Kivik i Simrishamns kommun, sydöstra Skåne. På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne har Arkeologerna, Statens historiska museer, utfört en arkeologisk utredning, steg 2, för att svara på frågan om några fornlämningar berörs av arbetsföretaget. Utredningen genomfördes i april månad 2021, varvid det framkom anläggningar som tolkades som spåren efter ett möjligt stolphus från brons- eller järnåldern. Dessutom hittades slagen flinta av sydvästskånsk typ, sannolikt från stenåldern, samt två bleckfragment i kopparlegering med oklar datering.

Platsen, som ligger i en mycket fornlämningsrik miljö och alldeles nära och strategiskt belägen i förhållande till det kända bronsåldersröset Bredarör, även kallat Kiviksgraven eller Kungagraven, är synnerligen intressant för bronsåldersforskningen, både nationellt och internationellt. I händelse av en exploatering föreslås därför delar av området bli föremål för en arkeologisk förundersökning.