2021

Rapport 2021:54
Arkeologisk förundersökning
Kalmar län, Småland, Kalmar kommun, Kalmar socken, fastighet Kalmarsundsparken 2:7, fornlämning L2021:1620
Magnus Stibéus med bidrag av Torbjörn Brorsson, Bo Knarrström och Ola Magnell

Arkeologerna, Statens historiska museer, har genomfört en arkeologisk förundersökning i Kalmarsundsparken i Kalmar. Förundersökningen genomfördes med anledning av att Kalmar kommun planerar att anlägga en hundrastgård. Området har i äldre tid utgjort en liten udde och en vik, som i dag är uppgrundad och igenfylld. Vid undersökningen påträffades fynd från aktiviteter på platsen från medeltid och kring 1600. Lämningarna tolkas som rester efter en bebyggelse vid medeltida hamnläge och spår efter stridig heter i samband med Kalmarkriget år 1611.