2021

Rapport 2021:134 | Sydsvensk Arkeologi rapport 2021:10
Arkeologisk undersökning 2019. Inför utbyggnad av Södra stambanan Lund–Flackarp
Skåne, Staffanstorps kommun, Flackarp socken, fastighet Flackarp 2:9 och 7:1
Magnus Andersson, Magnus Artursson, Kristian Brink och Fredrik Strandmark (red.)

Våren och försommaren 2019 undersöktes omfattande lämningar från yngre stenålder samt yngre bronsålder–äldre järnålder i Flackarp sydväst om Lund. Undersökningen genomfördes som ett led i Trafikverkets arbete med att bygga om stambanan mellan Lund och Flackarp. Utgrävning och rapportering har gjorts inom ramen för ett samarbetsprojekt mellan Arkeologerna, Statens historiska museer och Sydsvensk Arkeologi AB. Undersökningsområdet var totalt cirka 23 000 kvadratmeter stort och visade sig innehålla tre större boplatsområden och ett sammanhängande megalitkomplex som uppförts under tidig-/mellanneolitisk tid (del av yngre stenålder 4 000–3 300 f.Kr.). Boplatsområdena dateras till yngre bronsålder, förromersk järnålder, äldre och yngre romersk järnålder och eventuellt även folkvandringstid (under perioden 1 100 f.Kr.–550 e.Kr.). Dessutom påträffades resterna efter en äldre väg. Vägen kan genom myntfynd troligen dateras ned i 1500- eller 1600-tal.