2024

Arkeologisk förundersökning
Västra Götalands län, Bohuslän, Göteborgs kommun, Sörred 15:3, fornlämning L2021:8679.
Kenneth Alexandersson

Vid månadsskiftet november/december 2022 genomförde Arkeologerna, Statens historiska museer en förundersökning inom fornlämningen L2021:8679 på Volvo Cars Torslanda, Göteborg. Vid förundersökningen fick boplatsområdet en ny avgränsning. Fynd av slagen flinta visar på aktiviteter under bland annat mellanmesolitikum och tidigneolitikum. Vid förundersökningen dokumenterades dessutom en urnegrav inom
boplatsytan. Graven skall sannolikt dateras inom perioden yngre brons- och äldre järnålder.