2018

Rapport 2018:99. Arkeologisk utredning, etapp 1. Östergötlands län, Östergötland, Motala kommun, Motala socken, fastighet Djurkälla 10:62 m.fl., Kärsby 1:7, Bromma 2:1 och 2:2, fornlämning Motala 128:1–132:1 m.fl.
Dnr 5.1.1-00450-2018
Annika Helander

Arkeologerna har genomfört en arkeologisk utredning, etapp 1, inom delar av Djurkälla, Kärsby och Bromma i nordvästra delen av Motala. Motala kommun arbetar med detaljplaneprogram inom fastigheterna och utreder förutsättningarna för tätortsutbyggnad. Utredningen har så långt möjligt fastställt antikvarisk status på de lämningar inom området som haft oklar ålder, d v s fossil åker och torplämning. Utredningen har även resulterat i att tio presumtiva fornlämningsområden, s.k. Objekt, har lokaliserats. Objekten har utgjort särskilt gynnsamma boplatslägen under förhistorisk tid.