2018

Rapport 2018:141. Arkeologisk utredning, etapp 1. Stockholms län, Uppland, Stockholms kommun, Spånga socken, Akalla 4:1, Bromsten 8:1 och Bromsten 9:2, fornlämningarna L2013:956, L2013:1519, L2013:1454, L2014:7825, L2014:8108, L2014:8294, L2018:156, L2018:159, L2018:160, L2018:161, L2018:162, L2018:163 och L2018:164
John Hamilton

Stockholms stad planerar att exploatera ett område som berör Rissne, Rinkeby, Bromsten och Spånga kyrkby i Stockholms kommun. Länsstyrelsen i Stockholms län tilldelade Arkeologerna vid Statens historiska museer uppdraget att utföra en arkeologisk utredning samt en gravfältskartering. De nyupptäckta utredningsobjekten består av två stensättningar, två färdvägar i form av hålvägar, ett område med terrasseringar samt möjliga lägen för tre boplatser, bebyggelselämningar, ett vad och en offerplats.