2023

Rapport 2023:23
Arkeologisk undersökning 2020
Skåne län, Skåne, Kristianstad kommun, Skepparslöv socken, fastighet Öllsjö 33:2 och 7:7, fornlämning L1990:5301 och L1990:5000
Katalin Schmidt Sabo och Fredrik Strandmark (red.)

Under hösten 2020 arbetade en grupp arkeologer från Statens historiska museer med att undersöka en 6000 kvadratmeter stor yta i byn Öllsjö, som ligger sydväst om Kristianstad i Skåne. Resultaten efter genomförd undersökning översteg vida förväntningarna.

Under perioden 650–1100 efter Kristus fanns här ett stort verkstads- och produktionsområde kopplat till en storgård, vars centrala bebyggelse, dess residens, antas ha legat intill, men utanför undersökningsområdet. Olika verksamheter kunde påvisas: järnhantering, smide, textilhantverk, matlagning och fiskhantering i stor skala. Man hade även bedrivit jakt på älg, hjort och småvilt, samt troligen även sysslat med falkenering. De som arbetade för storgården kan ha lockats till storgården och kommit frivilligt. Men de kan också ha varit ofria trälar som tvingats hit.

En kraftig förändring inträffade kring 1100 då i princip all bebyggelse upphörde. Först omkring 1250–1300 etablerades tre gårdar inom undersökningsområdet med gränser emellan. Det är gård 4, 5 och 6 i byn Öllsjö såsom vi känner igen dem i det äldre kartmaterialet från byn.