2021

Rapport 2021:32
Arkeologisk utredning, etapp 2
Södermanlands län, Södermanland, Nyköpings kommun, Svärta och Helgona socknar
Wivianne Bondesson

Arkeologerna, Statens historiska museer, har genomfört en arkeologisk utredning etapp 2 inom 55 objekt inom korridoren för Ostlänken, sträckan Uttersjön–Skavsta, i Svärta och Helgona socknar i Nyköpings kommun, Södermanland.
Den arkeologiska utredningsgrävningen år 2018 och 2019 berörde 55 objekt, några av dem innehöll flera lämningar. Av objekten bedömdes 16 innehålla fornlämningar, nio vara övriga kulturhistoriska lämningar, två behövde inga ytterligare åtgärder efter utredningsgrävningen och de resterande 28 objekten bedömdes vara ej fornlämning och utgår därmed.
Fornlämningarna utgjordes av boplatser från sten- och järnålder, en ensamliggande härd, stensättningar och linberedningsgropar. Av de övriga kulturhistoriska lämningarna, som utgjordes av smedjor, lägenhetsbebyggelser, kolbottnar samt fornlämningsliknande lämningar, kunde de inte dateras till före år 1850.