2021

Rapport 2021:47
Arkeologisk utredning, etapp 2, Södermanland.
Wivianne Bondesson

Arkeologerna, Statens historiska museer har genomfört en arkeologisk utredning, etapp 2 i Kila socken, Södermanland. Utredningen skedde inför byggande av höghastighetsjärnvägen Ostlänken, sträckan länsgränsen Östergötland–Vretaån, på uppdrag av Trafikverket. Utredningen omfattade 58 objekt vars status skulle fastställas. Av dessa var 17 boplatslägen av vilka två visade sig vara stenåldersboplatser, 37 områden med skogsbrukslämningar/kolningsanläggningar/husgrund historisk tid som samtliga bedömts vara fornlämningar, liksom tre kemisk industri och en lägenhetsbebyggelse.