2023

Arkeologisk undersökning
Uppsala län, Uppland, Uppsala kommun, Uppsala socken, fastighet Gamla Uppsala 74:12, fornlämning L1941:3039
Lena Beronius Jörpeland

En arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom prästgården i Gamla Uppsala har utförts av Arkeologerna, Statens historiska museer. Schakt drogs för dränering och ytor för släckvattenskydd kring den befintliga manbyggnaden. Vid undersökningen upprättades även sektioner norr om den nyuppförda byggnaden på platsen.

Resultatet från den arkeologiska insatsen visar att den omfattande markplanering som skett på prästgårdstomten, sannolikt under
1900-talets första hälft, är mer rumsligt omfattande än vad som tidigare varit känt. Vid undersökningen dokumenterades även tre förmodade nyupptäckta husgrunder, två gropar samt äldre kulturlager.

Fyndmaterialet var sparsamt och huvuddelen av föremålen från perioden 1750–1850 e.Kr. Två spikar/nitar har tillvaratagits och lämnats till konservering på grund av deras likheter med båtnitar/båtspikar.