2021

Rapport 2021:18
Arkeologisk utredning etapp 1
Västmanland, Köpings, Hallstahammars och Västerås kommuner, Köping, Munktorp, Säby, Svedvi och Dingtuna socknar, fastighet Skogsborg 1:17, Sylta 2:6, 2:7, 2:2, 2:1, Kröcklinge 4:4, Vista 1:11, 1:14, Källsta 4:1, Sörberga 2:1, Norrtuna 3:1, 2:3, Häljesta 2:13, 2:6, Häljeby 2:10, Överberga 1:11, Sillsta 2:4, 2:3, Hässle 3:1, Värpeby 1:4, Bolunda 2:8, 4:1, Sörsta 3:10, Näs 1:27, Berga 4:28, Årby 4:5, Håskesta 1:11, Hillsta 1:20, 1:21, Hällby 5:1, Tängby 1:14, 1:8, 1:2, Västjädra 2:4, 2:6, 2:7 och 2:8

Fornlämning L2003:221, L2003:432, L2003:2725, L2003:2987, L2003:3320, L2003:3456, L2003:4288, L2003:4659, L2004:6490, L2020:1407, L2020:5527, L2020:5528, L2020:5529, L2020:5530, L2020:5531, L2020:5532, L2020:5533, L2020:5543, L2020:5544, L2020:5545, L2020:5546 och L2020:5547
Fredrik Larsson

Under sommaren och hösten år 2020 genomförde Arkeologerna, Statens historiska museer, en utredning etapp 1 längs södra sidan av E18 sträckan Köping–Västjädra i Västmanland. Åtgärden föranleddes av Trafikverkets planerade byggnation av ny motorväg mellan Köping och Västjädra. Vid utredningen påträffades husgrunder och hägnader samt en kolningsgrop, en tjärdal, en stensättning och ett nytt gravfält. Vidare påträffades även 39 potentiella lägen för boplatser och/eller gravar. I rapporten redovisas även 21 potentiella lägen som inventerades år 2015 och 2017.