2024

Rapport 2024:51
Arkeologisk undersökning
Västra Götalands län, Bohuslän, Stenungsunds kommun, Norums socken, fastighet Kopper 2:1, fornlämning L1969:8763 och L2019:6553
Pia Claesson

Våren/sommaren år 2022 undersöktes en stensättning och ett grav- och boplatsområde. Från platsen har man haft en vidsträckt utsikt västerut mot havet och innerskärgården. Undersökningsområdet sluttade söderut från 50 ner till 45 meter över dagens havsnivå. Inkilat mellan den moderna bostadsbebyggelsen har området nyttjats som rekreationsområde.

På terrasser i sluttningen undersöktes boplatsspår från flera perioder huvudsakligen daterade till yngre bronsålder/förromersk järnålder. I den norra delen låg en stensättning vars fyllning till stor del utgjordes av skärvig sten. Bland stenen påträffades flera deponier från kremeringar tillsammans med keramikkärl och några sädeskorn. Längre ner i sluttningen fanns en närmast cirkelformad ränna tillsammans med härdar och stolphål.

Sistnämnda anläggningar visade sig vara folkvandringstida, det vill säga betydligt yngre än övriga lämningar. Sammantaget visar den arkeologiska undersökningen på olika exempel av nyttjande, flera med rituella inslag.