2024

Arkeologisk förundersökningar och undersökningar
Södermanlands län, Södermanland, Katrineholms kommun, Julita socken, fastighet Bie 2:92, Långkärr 1:2, Kvisterhult 1:2, Långkärr 1:6, Långkärr 2:1, fornlämning L1982:5201, L1982:8017, L1982:8023, L1982:8034, L1982:8038 m.fl .
Torbjörn Holback och Karl-Fredrik Lindberg

Under perioden år 2020–2022 genomförde Arkeologerna, Statens historiska museer, förundersökningar för tio lokaler utmed Köpingåsen som pekats ut som fornlämningar. På fyra av dessa genomfördes arkeologiska undersökningar. Både förundersökningarna såväl som undersökningarna visade på aktiviteter under mesolitikum. På de platser som kom att undersökas framkom tydliga spår efter de mesolitiska människorna i form av härdar, aktivitetsytor och kvartsbearbetning en närvaro i området på Köpingsåsen som varat över 1000 år.
Utifrån resultaten kan boplatsorganisation, mesolitikernas plats i skärgården och förändringar över långa tidsrum diskuteras.