2023

Arkeologisk undersökning
Östergötlands län, Östergötland, Linköpings kommun, Linköpings socken, inom fastighet Kallerstad 1:2, fornlämning L2011:5200, L2009:8035, L2011:5648 och L2023:701
Marcus Asserstam och Katarina Österström

En arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning har utförts under december år 2021 till februari 2022, inom Kallerstad 1:2, Linköping. Anledningen var att Tekniska verken i Linköping AB skulle gräva för utbyggnad av vattenledning, tryckspillvattenledning och spillvattenledning inklusive en pumpstation i Mörtlösa.

Den arkeologiska schaktningsövervakningen omfattade en cirka 600 meter lång och 7–14 meter bred sträcka.

Totalt påträffades 57 arkeologiska kontexter som framför allt bestod av sentida diken och väglämningar från både förhistorisk och historisk tid. De äldre väglämningarna bestod av hålväg, risbädd, skärvstenspack-ningar och tramplager, men har varit del av samma vägsträckning. Vägen kan genom flera dateringar placeras i vikingatid/tidig medeltid. De yngre väglämningarna har daterats till sen historisk tid.