2023

Arkeologisk förundersökning
Gävleborgs län, Gästrikland, Gävle kommun, Gävle stad, kvarteret Syndicus, fornlämning L1951:5633
Mathias Bäck och Tomas Westberg

Fastighets AB Örebacka planerar att uppföra ett kontorshus med parkeringsgarage i kvarteret Syndicus, Gävle. Som en del i denna process genomfördes en förundersökning i april 2022, av Arkeologerna, Statens historiska museer.
Fragmentariska lämningar efter tidigmoderna trädgårdsanläggningar påträffades vid undersökningen. Inom stora delar av undersökningsområdet var dock arkeologin bortschaktad, till viss del har detta skett under senare tid, men förmodligen även i samband med sanering efter stadsbranden år 1869.