2016

Rapport 2016:28. Arkeologisk förundersökning. Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Tvååker socken, Tvååker 12:66, Tvååker 97
Författare: Jörgen Streiffert

Med anledning av planerat byggande av ny brandstation inom del av Tvååker 97 har Arkeologerna utfört en kompletterande förundersökning inom en cirka 6000 kvadratmeter stor yta omedelbart söder om Fastarpsvägen i Tvååker. Förundersökningen bekräftade tidigare uppgifter om boplatsen, men också att undersökningsområdet var stört av senare tiders markarbeten, som diverse nedgrävningar och grusade ytor. Hur mycket detta påverkat fornlämningen är svårt att avgöra. Tre svallade flintavslag kunde noteras i matjordslagret, liksom två tunna och fragmenterade härdar och tio mindre stolphål. Inga andra fynd framkom.