2023

Rapport 2023:110
Arkeologisk undersökning
Stockholms län, Uppland, Stockholms stad, kvarteret Rosendal Mindre, fastighet Södennalm 4:1, fornlämning L2015=7789
Ann-Mari Hållans Stenholm och Karin Lindeblad med bidrag av Robert Bergman Carter, Mathias Bäck, Georg Haggren, Jens Heimdahl och Tomas Westberg

Hösten år 2020 genomförde Arkeologerna, Statens historiska museer en arkeologisk undersökning invid Mariatorget på Södermalm i Stockholm.

I undersökningsområdet i kvarteret Rosendal Mindre fanns mycket väl­bevarade lämningar från trädgårdsodlingar från framför allt 16oo-talet (fornlämning Lw15:7789, Stockholms stadslager). Genom undersökningen ges en ovanligt tydlig inblick i hur en stadsträdgård utformades och föränd­rades under 1600-talet med omgivande träplank, odlingskvarter, odlings­bäddar och vattenförsörjning. De rikliga fynden av växtrester, gödsling och jordförbättring bidrar till att fördjupa kunskapen om vad som har odlats och hur trädgården har brukats.

Den arkeobotaniska analysen av jord­prover visar på ett rikt växtmaterial med rotfrukter, grönsaker, medicinal­växter, kryddväxter och fruktträd samt bärbuskar.

Vid undersökningen kom även bebyggelse och tobaksodling från 1700-talet att beröras. Under i stort sett hela detta århundrade nyttjade en bryggerifamilj denna tomt och ett litet bryggerihus kom bland annat att undersökas. Under första hälften av 1800-talet användes tomten för skinngarvning och flera garverikar har därför kunnat dokumenterats.