2015

Rapport 2015:23. Arkeologisk utredning. Västra Götalands län, Bohuslän, Kungälvs kommun, Romelanda socken, Romelanda-Häljeröd 1:38, 1:12 och 174:1
Pia Svensson

I januari 2015 utfördes en arkeologisk utredning inom två exploateringsområden belägna på fastigheterna Romelanda-Häljeröd 1:38 och 1:12, Romelanda socken i Bohuslän. Tre förhistoriska boplatser upptäcktes vid utredningen. Inom boplats 1 dokumenterades tolv stolphål och två härdar. Föremålen som framkom kan typologiskt dateras till senmesolitikum/tidigneolitikum (övergången mellan jägarstenålder och bondestenålder). Boplats 2 har sammanlagt åtta stolphål och tre härdar. Inom boplats 3 dokumenterades sjutton stolphål och tre härdar. Vid utredningen grävdes sammanlagt 43 schakt på totalt 425 kvadratmeter. Spåren av de människor som vistats på boplatserna bestod, utöver stolphål och anläggningar, av spridd flinta i och strax under matjorden.