2017

Rapport 2017:25. Arkeologisk förundersökning. Västra Götalands län, Bohuslän, Kungälvs kommun, Ytterby socken, Ytterby socken, Rollsbo 1:32 och 6:12, Ytterby 39:1, 39:2 och Ytterby 98:1.

Kungälvs kommun planerade en omläggning av ett område för verksamhet norr om Rollsbo industriområde och därför gjordes en arkeologisk förundersökning. Under tre höstdagar i slutet på september 2016 undersökte Arkeologerna två boplatser samt en stensättning i syfte att avgränsa fornlämningarna. I uppdraget ingick även att fastställa antikvarisk status för två lämningar, en rest av domarring samt en stensättning, vilka befarades blivit förstörda i samband med byggnation.