2016

Rapport 2016:60. Arkeologisk undersökning/schaktningsövervakning 2016. Skåne län, Staffanstorps kommun, Uppåkra socken, fastighet Uppåkra 12:110 och 12:285, Uppåkra 34
Annika Knarrström

Staffanstorps kommun planerar att anlägga en gång- och cykelväg inom fastigheterna Stora Uppåkra 12:110 och 12:285. Vägen sammanfaller med platsen för en känd fornlämning, Uppåkra 34, som undersöktes 2006 och omfattar välbevarade lämningar efter en gård från äldre järnåldern. En schaktningsövervakning genomfördes 2016.   Läget sammanföll i det ena fallet enligt underlagen med positionen för ett stolphål, men något sådant kunde inte urskiljas. Inga föremålsfynd påträffades.