2020

Arkeologisk utredning steg 2, 2020
Arkeologisk förundersökning steg 1, 2020
Skåne, Höör och Hässleholms kommuner, Tjörnarp och Norra Mellby socknar, fornlämning L1990:1782, L1990:1922, L1990:1934, L2020:3614 och L2020:3615
Bengt Söderberg med bidrag av Håkan Aspeborg, Adam Bolander och Per Lagerås

Arkeologerna vid Statens historiska museer har på uppdrag av Trafikverk utfört en arkeologisk utredning steg 2 utmed väg 23, sträckan Tjörnarp–Sandåkra samt GC-väg mellan Sösdala–väg 23. Det aktuella området är beläget i en del av Skånes inland som arkeologiskt sett är dåligt känt trots att flera fornlämningsmiljöer utmed väg 23 har uppmärksammats genom åren.
Utredningen utfördes i form av sökschaktsgrävning och omfattade totalt 31 områden eller objekt. I arbetet ingick också provborrningar av nio torvmarker utmed vägen samt dokumentation och 14C-dateringar av lagerföljderna. Inom sju objekt framkom lämningar och fynd som föranleder att de föreslås för förundersökning. Fem objekt var inte tillgängliga vilket innebär att de föreslås för förnyad arkeologisk utredning steg 2. Slutligen rekommenderas fem torvmarker för fortsatta borrningar och analyser.