2016

Rapport 2016:47. Boplatslämningar från stenålder och bronsålder samt röjningsrösen från järnålder. Arkeologisk förundersökning 2015. Skåne, Kristianstad kommun, Västra Vram och Vä socknar.

Bo Friman med bidrag av Per Lagerås.

Trafikverket planerar att bygga ny vägsträckning för väg E22 mellan Sätaröd och Vä i Kristianstads kommun, Skåne län. Arkeologerna gjorde en arkeologisk förundersökning hösten 2015. Totalt undersöktes 11 lokaler. Fem lokaler sökschaktades och det påträffades boplatslämningar från äldre stenålder, yngre stenålder samt yngsta delen av bronsålder.
Dessutom undersöktes sex lokaler med fossil åkermark. Undersökta röjningsrösen daterades till perioden äldre järnålder–tidig medeltid. Paleoekologisk analys visar på ett agrart präglat landskap som sträcker sig tillbaka till början av järnåldern, men med ett ökat tryck på landskapet från 1500-talet och framåt.

Sammanfattningsvis föreslås att två boplatslokaler ska undersökas vidare, en kulturlandskapsanalys av byarna Ullarp och Sätaröd ska göras samt att en detaljerad pollenanalytisk undersökning av kulturlandskapets utveckling görs utifrån borrkärnor från Lyngsjön.