2016

Rapport 2016:21. Arkeologisk utredning 2015. Skåne, Lunds kommun, Vallkärra socken, Vallkärratorn 8:8, 8:80 och del av 8:88.
Tyra Ericson med bidrag av Kennet Stark

Vid den arkeologiska utredningen påträffades kulor, knappar och andra föremål som kan knytas till det danska härlägret inför Slaget vid Lund 1676. Därefter grävdes 16 sökschakt, under matjorden påträffades tio gropar, sex härdar, en ränna och fyra stolphål. Lämningarna fördelar sig på två låga höjder och det är oklart om det är delar av samma boplats eller två olika förhistoriska boplatser. En del av en slipad flintyxa påträffades som lösfynd. Spridda flintavslag iakttogs i matjorden över stora delar av utredningsområdet. Bevarande eller arkeologisk förundersökning förordas för boplatsen/boplatserna, jämte en fördjupad metalldetekteringsinsats för det danska lägret.