2018

Rapport 2018:72. Arkeologisk utredning. Skåne län, Skåne, Trelleborgs kommun, Trelleborgs stad, del av Västervång 2:25 och Tågarp 6:9
Tyra Ericson

En arkeologisk utredning har utförts inom del av Västervång 2:25 och Tågarp 6:9, Trelleborg. Exploateringsområdet omfattar cirka 55 000
kvadratmeter, varav ett utredningsobjekt omfattande 40 200 kvadratmeter valdes för sökschaktsgrävning. Utredningen inleddes med en översiktlig byråinventering och besiktning av exploateringsområdet, varefter utredningsobjektet avgränsades.

Därefter grävdes 21 schakt med en sammanlagd längd av 706 meter och en sammanlagd yta om cirka 1165 kvadratmeter, vilket motsvarar 2,9 procent av utredningsobjektet. Under matjorden påträffades 14 gropar, ett gropsystem och en härd. Flertalet av lämningarna fördelar sig på ömse sidor om en naturlig sänka, och tolkas som två olika förhistoriska boplatser. Vid detektering av matjorden inom den nordvästra av dem påträffades en smälta av kopparlegering.

Längre söderut påträffades en spånkniv av flinta, också i matjorden. Bevarande eller arkeologisk förundersökning förordas för de båda
boplatserna.