2015

Rapport 2015:34. Arkeologisk undersökning 2013. Kronobergs län, Småland, Växjö kommun, Växjö socken, fastigheterna Växjö 10:14 och Domkyrkan 1, Växjö 170:1.
Åsa Alering, Ivan Balić, Linda Billström, Torbjörn Brorsson, Ivonne Dutras Leivas, Jens Heimdahl, Ola Magnell, Cecilia Ring och Helén Romedahl

Växjös historia hör nära samman med stadens domkyrka. Utan domkyrkan och stiftet hade staden förmodligen aldrig kommit till. Miljön omkring domkyrkan och Karolinerhuset, stadens idag äldsta skolbyggnad, är en av Växjös viktigaste kulturmiljöer. Karolinerhuset, som stod klart i början av 1700-talet, är ett byggnadsminne och ägs sedan ett antal år tillbaka av Växjö kyrkliga samfällighet. År 2008 togs en plan fram för en modernisering där en nyuppförd byggnad skulle förenas med Karolinerhuset och ha de funktioner som var svåra att inrymma i det äldre huset.

Det nya församlingshuset skulle enligt planerna ligga parallellt med den gångväg som gick mellan Karolinerhuset och Små-
landspostens hus och som motsvarar den tidigare Lilla Kyrkogatan. Den nya församlingsbyggnaden var tänkt att uppföras i modern, enkelt klassicerande stil med intentionen att vara diskret och gå väl samman med Karolinerhuset.

Platsen norr om Karolinerhuset var en av få oexploaterade ytor inom Växjö medeltida stad, fornlämning RAÄ 170. Länsstyrelsen beslöt därför att en arkeologisk förundersökning skulle genomföras inför den planerade byggnationen.