2021

Rapport 2021:111
Arkeologisk förundersökning
Östergötlands län, Östergötland, Norrköpings kommun, Kvillinge socken, fastighet Herstadberg 9:1, fornlämning L2008:6953, L2011:2102, L2011:2790, L2019:2170 och L2021:809
Rikard Hedvall och Lotta Stenqvist

Mellan Loddby och Björnvikens säterier, norr om Norrköping i Östergötland, genomförde Arkeologerna en arkeologisk förundersökning i juni 2020, som ett led inför den planerade nya järnvägsstäckningen av Ostlänken.

Undersökningen berörde en välbevarad tidigindustriell miljö från 1700-talets andra hälft och framåt. På ömse sidor om Pjältån har det tidiga-re funnits ett tegelbruk och kvarnar, som har tillhört säterierna Loddby och Björnviken. I området togs schakt upp i partier av byggnader och en väg från tegelbruket, en kvarn samt en ladugårdsbyggnad med ett tröskverk och en kvarn. Dessutom undersöktes delar av en backstuga i området.

Vid undersökningen påträffades även en tidigare okänd grav, som har daterats till vikingatid. Platsen med de tidigindustriella lämningarna och backstugan har en hög kunskapspotential. Området är förskonat från senare tiders ingrepp, byggnadslämningarna är omfattande och väl bevarade. Inte minst tegelbruksmiljön är av stort intresse, eftersom hela denna miljö med tillhörande byggnader är bevarad. Men även den komplexa småskaliga tidigindustriella miljön är av stort, och inte bara lokalt, intresse. Den här typen av miljöer, som var ett vanligt inslag i stora delar av landet, från 1700- eller tidigt 1800-tal, är numera helt försvunna.