2023

Rapport 2023:9
Arkeologisk förundersökning
Skåne län, Skåne, Helsingborgs kommun, Helsingborgs socken, fastighet Ramlösa 5:10 och Husensjö 9:25, fornlämning L2021:2290 och L2021:2291
Maria Åkesson med bidrag av Santeri Vanhanen och Lena Grandin

Inför detaljplanering av Östra Ramlösa i Helsingborgs kommun har Arkeologerna vid Statens historiska museer utfört en arkeologisk förundersökning inom fornlämningarna L2021:2290 och L2021:2291. Totalt berördes en yta om cirka 15 000 kvadratmeter. Med maskin schaktades sammantaget cirka 750 kvadratmeter. Totalt påträffades elva kontexter som utgjordes av arkeologiska objekt i form av tio härdar och härdrester och en kokgrop. Då de arkeologiska kontexter som var relevanta undersöktes förordas inga fortsatta arkeologiska åtgärder.