2022

Rapport 2022:136
Arkeologisk utredning
Östergötlands län, Östergötland, Norrköpings kommun, Kuddby socken, del av fastigheterna Herstadberg 9:1 och Händelö 2:41, fornlämning L2021:3744
Katarina Österström

Arkeologerna, Statens historiska museer, har genomfört en arkeologisk utredning i Kvillinge, Herstadberg 9:1, Norrköpings kommun, Östergötland. Anledningen till utredningen var att Trafikverket planerar att anlägga en höghastighetsbana för tåg mellan Järna och Linköping – Ostlänken.

Den kompletterande utredningen gjordes främst för att se om det fanns flera gravar i området och att i så fall begränsa ytan med gravar. Totalt schaktades 564 kvadratmeter.

Inom område A, norr om Loddbyvägen, finns rester av ett gravfält med minst sju, möjligen tio eller fler gravar. Gravfältet är skadat av sentida aktiviteter men det finns minst två helt intakta gravar. De bevarade delarna av gravfältet avgränsades och fick lämningsnummer L2021:3744. De äldsta dateringarna är från folkvandringstid. Stora delar av utredningsområdets sydöstra delar,område B, var utfyllt och utjämnat med tjocka moderna utfyllnadslager. Under dessa vidtog bottenleran direkt och inga ytterligare lämningar fanns bevarade. Vid platsen för den vikingatida graven inom område B hittades inga ytterligare gravar. Det är dock inte uteslutet att det vid en undersökning av torklador och andra tegelbrukslämningar kan förekomma rester av flera skadade gravar.