2018

Rapport 2018:82. Arkeologisk undersökning. Stockholms län, Uppland, Stockholms kommun, Vada socken, Vadaby 2:1, fornlämning Vada 66:1, Vada 111 och Vada 121
John Hamilton

Inom kyrkomiljön vid Vada har en schaktkontroll utförts i samband med grävningar för en bergvärmeanläggning. Arbetena har övervakats av arkeolog, vilket resulterade i att en ny boplats kunde registreras, med ett kulturlager daterat till yngre järnålder. Kulturlagret innehöll flera artefakter samt djurben och fröer av säd. Resultaten från den arkeologiska undersökningen stärker tidigare gjorda antaganden om att Vada kyrka anlagts som en gårdskyrka. Inne på kyrkogården påträffades ett fragment av en runsten, som sannolikt tillhör den tidigare kända runstenen U Fv1971;212B. Söder om kyrkan, i schaktets botten, frilades en gravhäll med initialer, men utan årtal. Inne i kyrkans långhus lodfotograferades ett blottlagt äldre tegelgolv som aldrig tidigare blivit dokumenterat.