Genom att använda digitala geografiska informationssystem (GIS) kan ny och värdefull historisk kunskap tas fram. Analyser av landskap och information från kartor och databaser kan visas tillsammans som översiktsbilder. Samband som tidigare varit svåra – eller rent av omöjliga- att identifiera blir tydliga.

GIS visualiserar lägesbestämd information och har många användningsområden. Med GIS är det möjligt att göra kartor som visar både statistisk information och flera lager av information samtidigt. Kartor är ett viktigt komplement i plan- och beslutsprocesser.

GIS kan även användas för att rekonstruera landskap. Höjdmodeller tillsammans med historiska kartor, jordartskartor, fosfatkartor, äldre kustlinjer och fornminnens läge utgör ett kunskapsunderlag som är ovärderligt då äldre tiders landskap ska rekonstrueras.