Under våren 2022 planerar vi att undersöka en grav från yngre bronsålder (cirka 1100–500 f Kr) vid det gamla fiskeläget Böste vid Skånes sydkust. Vid förundersökningen konstaterades att en gravurna var placerad i graven. 

Området som ska undersökas ligger endast 200 meter från kusten vid samhällets västra utkant där det planeras för nya småhus. Graven som ska undersökas påträffades redan 2020 vid en inledande förundersökning. Då kunde man konstatera att en gravurna har placerats i någon form av stensatt grav som vi vanligtvis kallar för röse eller stensättning.

Den aktuella graven ligger i ett område som har varit attraktivt under lång tid vilket närliggande lämningar vittnar om. I närområdet som är rikt på fornlämningar från stenålder och senare perioder utmärker sig närvaron av gravar från framför allt bronsålder. Flera av gravarna har undersökts under 1800-tal och tidigt 1900-tal.

Syftet med vår undersökning är att med moderna metoder undersöka och analysera graven och dess närmsta omgivning för att ta reda på vad vi kan om den gravlagda. I urnan förväntar vi oss att finna spår efter den gravlagda i form av brända ben men också gravgåvor som medföljt den döde. Urnan är förmodligen i gott skick och därför planerar vi att ta in den som ett preparat för att CT-scanna och undersöka den på vårt kontor. Undersökningen av urnan utförs av humanosteolog Caroline Arcini som också kommer analysera benen. Analysen kan bland annat besvara frågor om den dödes ålder, kön och i vissa fall kan man även se spår av sjukdomar.

Förutom graven kommer vi även att undersöka marken den står på. Den består nämligen av en äldre strandvall som är cirka en meter tjock. I vallens lager fann man vid tidigare undersökning spår av att man på platsen tillverkat redskap av flinta.