En ovanlig upptäckt gjordes i samband med en schaktningsövervakning för en ny avloppsledning i Skåne. Under arbetet hittades en vikingatida bildsten från det så kallade Hunnestadsmonumentet i resterna av en bro. Fler schaktövervakningar ska göras i närliggande byn Bjäresjö och arbetet kommer att pågå under våren 2021.

En försvunnen bildsten från vikingatiden, del av det så kallade Hunnestadsmonumentet hittades i december utanför Ystad i Skåne. Foto: Krister Kam Tayanin, Arkeologerna CC-BY

I ett område kring byarna Skårby, Hunnestad, Bjäresjö och Ruthsbo, väster om Ystad lägger Ystad kommun ned spill- och vattenledningar. Ledningarna förläggs till största delen längs med vägar som knyter ihop byarna. Den sammanlagda sträckan uppgår till ca 15–20 kilometer.

Det kulturhistoriska landskapet kännetecknas av godsen Bjärsjöholm, Marsvinsholm och Ruuthsbo (Gundralöv). Området präglas även av kyrkbyarna Bjäresjö och Skårby där människor har bott och brukat jorden under lång tid. Ledningssträckan går igenom en rik fornlämningsmiljö. Förutom de historiska bytomterna finns lämningar efter fyndplatser, gravar och boplatser från alla förhistoriska perioder. Det arkeologiska underlaget i form av undersökningar är dock sparsamt. Området ingick emellertid i det så kallade ”Ystadprojektet”, ett forskningsprojekt där Lunds universitet under 1980-talet genomförde både inventeringar och arkeologiska undersökningar.

En grav och flera boplatser

Under våren genomfördes en arkeologisk utredning steg 1 som under hösten följdes av en arkeologisk utredning steg 2 inom 17 områden. Inom fem områden hittades historiska och förhistoriska fornlämningar under marken. Senhösten 2020 förundersöktes fyra av dessa fornlämningar. För de ytor/sträckor som ligger inom de medeltida bytomterna utförs det arkeologiska arbetet i form av schaktningsövervakningar.

Hittills har boplatslämningar och aktivitetsområden från brons- och järnåldern påträffats liksom sentida historiska bebyggelselämningar. Även en stenkonstruktion som sannolikt har utgjort en grav i form av en stensättning har dokumenterats. Resultaten är preliminära och ska bearbetas vidare inom ramen för det fortsatta rapportarbetet som kommer att vara färdigt sommaren 2021.

En stensättning är en av de fornlämningar som hittats under förundersökningen. Foto: Nathalie Hyll, Arkeologerna CC-BY

Jakten på den försvunna bildstenen

En kall decembermorgon stötte maskinen i Hunnestad på något mycket ovanligt; en bildsten från vikingatiden. Strax under den lilla byvägen invid bäcken låg en stor flat sten mitt i en samling stenblock. Möjligen hade den fungerat som fundament till en bro över vattnet. Vad som gjorde fyndet extra spännande var att just denna sten redan var känd sedan tidigare, den hade blivit avbildad för över 350 år sedan, för att sedan försvinna ur historien. Detta var en av stenarna i Hunnestadsmonumentet…

Monumentet restes under slutet av vikingatiden och bestod ursprungligen av åtta resta stenar. Dessa avbildades 1643 av Ole Worm till hans verk över danska fornminnen. Tack vare hans detaljerade beskrivning kunde stenen i Hunnestad omedelbart identifieras som Worms bildsten nr. 6. Stenarna avbildades igen 1716, men någon gång efteråt flyttades stenarna från sin ursprungliga plats. Av fem ristade stenar återfanns tre i ett närbeläget gärde. I december 2020 återfanns alltså ytterligare en del av monumentet.

Bildstenen visar en sällsam varelse, vars identitet ännu inte fastställts. Huvudet är vargaktigt med uppspärrade käftar, men kröns av en plym som möjligen avbildar horn. Öronen är avlånga och halsen raggig. Kloförsedda tassar pryder långsmala ben, och den krökta bålen avslutas med en lång yvig svans. Kanske föreställer odjuret en karaktär ur den nordiska mytologin; Fenrisulven, eller hjorten Eiktyrner. Kanske är det ett exotiskt djur som ingen i Skåne själv sett, eller helt enkelt ett foster av bildhuggarens fantasi.

Efter att den dokumenterats lyftes stenen upp för att fraktas till magasin. Där ska den undersökas närmare, men vad som händer sedan är ännu oklart och bestäms av Riksantikvarieämbetet.  Dess tre ”syskon” från monumentet står utställda på Kulturen i Lund. I Hunnestad är schaktarbetet över, och den sista saknade bildstenen hittades inte. Men någonstans finns den, och vem vet var? Lokala historier nämner runstenar inmurade i väggar, som sägs ha lämnats på sin plats för att inte sprida otur. Barnen på en gård ska ha varnats för en ’drake’ under förstutrappan. Om det ligger sanning i det får framtiden avgöra.

Se filmen om bildstenen i Hunnestad
Läs intervjun med arkeolog Axel Krogh Hansen

Den försvunna bildstenen som en gång ingick i det så kallade Hunnestadsmonumentet. Foto: Krister Kam Tayanin

Läs mer

Rapport 2020:89 Avloppsledning – mellan Skårby, Hunnestad, Bjäresjö, Ruuthsbo och sydkusten. Arkeologisk utredning steg 1.

Rapport 2022:20. VA-ledning mellan Skårby, Hunnestad, Bjäresjö, Ruuthsbo och sydkusten