Ett gravfält med 25 gravar från järnålder undersöks under hösten i Sollentuna. Här har tidigare flera ovanliga vikingatida kvinnogravar grävts fram. Pärlor, ben och miniatyrkärl har hittats. 

Det handlar om en boplats, ett gravfält och en skålgropslokal som undersöks vid två fastigheter (Haken 19 och 20) i Hersby, södra Sollentuna eftersom kommunen planerar att bygga nytt i området. Delar av platsen har undersökts tidigare, bl a 1992 i samband med utbyggnaden av Arlandabanan.

De senaste åren har det stått flera hus på fastigheterna. Som kuriosa kan nämnas att det ena huset beboddes under en tid olovandes av Christer Pettersson, som misstänktes för mordet på Olof Palme.

Gravfältet bestod ursprungligen av närmare 100 gravar. När det delundersöktes 1992 visade det sig att några av de största gravarna hade anlagts ovanpå två äldre långhus. Gravarna var kvinnogravar från vikingatid (900-tal) medan husen är 1 800 år gamla och dateras till 200-300-tal e Kr. Hade kvinnorna som bodde i Hersby för tusen år sedan särskilda maktbefogenheter och starkare ställning i samhället? Kanske hade de särskilda funktioner inom handel och ekonomin men också som kulturella traditionsbärare och minnesvårdare.

Det finns även en häll med skålgropar inne på området, det kan betyda att platsen nyttjades redan så tidigt som under yngre bronsålder alltså för 2 500–3 000 år sedan.

Ortnamnet Hersby visar att platsen var strategiskt viktig. En ”herse” är namnet på en sorts lokal ämbetsman för tusen år sedan. En större gravhög ”Kungshögen” och ytterligare högar från folkvandringstid och vendeltid ett stenkast bort tyder på att orten utgjorde en centralplats och att de som levde här tillhörde samhällseliten.

Flera miniatyrkärl

Ett antal urnor, små och stora har hittats under hösten. Under ett par flata stenar som fungerat som lockstenar påträffades först ett kärl med en amulettring i toppen. Urnan visade sig även innehålla bland annat ett skedformigt redskap (”spoonauer”), ett bronsbleck med ornamentik och ett miniatyrkärl. Dessutom har gravar med en hel del pärlor grävts ut, något som kan tyda på att det rör sig om kvinnogravar.

Dateringarna på de undersökta gravarna verkar hamna i vendeltid (600–700-tal). Men urnorna i den stora graven kan vara något yngre, kanske vikingatid. Förutom gravar har vi undersökt boplatslämningar på flera ställen inom undersökningsområdet.

Läs mer om resultatet i rapporten Gravar och terrasshus (PDF)