På en skyddad sandstrand utanför Krokek i Östergötland bodde människor för cirka 8000 år sedan. Under några veckor i augusti undersökte vi boplatsen för att försöka förstå hur, när, och varför just den här platsen har använts.

Längs med de klippiga, branta stränderna vid Bråvikens norra strand har människor bott i tusentals år. När inlandsisen smälte undan steg Kolmården sakta upp ur havet. Mellan de branta klipporna finns sandiga sluttningar där det var attraktivt för människor att bo. I havet fanns säl, fisk, sjöfågel och skaldjur. På de större öarna och på fastlandet fanns landlevande djur och ätliga växter.

I Torsviken utanför Krokek kommer vi i augusti 2018 att undersöka en sådan sandig sluttning som ligger inklämd mellan branta klippor. Kommunen planerar nya bostäder i området och därför ska Norrköping Vatten och Avfall AB anlägga vägar, VA-ledningar och dagvattenmagasin. Under våren 2018 förundersökte vi platsen och hittade mycket konkreta spår av att människor varit på platsen under stenåldern. Spåren består av redskap i sten (framförallt kvarts) och avfallsmaterial efter tillverkningen av dem. Den bearbetade stenen låg intill rester efter härdar och stolpar. Stolparna kan ha ingått i hus eller hyddor.

Spår efter människorna, bland annat kvartsavslag från redskapstillverkning hittades vid förundersökningen

Vi vet ännu inte hur gamla lämningarna är, men höjden över havet, ca 50 meter, kan ge en indikation. Stenålderns människor var båtburna och uppehöll sig ofta längs med stränder, nära vattnet. För 8000 år sedan stod havet ca 50 meter över nuvarande havsnivå och den sandiga sluttningen i Torsviken var en skön sydvänd sandstrand.