Under våren 2023 undersöker Arkeologerna den sista kvarvarande stenåldersboplatsen inom Volvo Torslandas fabriksområde i Göteborg. Här har människor vistats under äldre stenålder, för cirka 8 000–10 000 år sedan, då området låg på en ö. Men fyndmaterialet visar också nedslag i andra perioder, som yngre stenålder och järnålder.

Arkeologer i fält med gula varselvästar undersöker den mellanmesolitiska delen av boplatsen.
Arkeologer undersöker den mellanmesolitiska delen av boplatsen. Foto: Arkeologerna CC BY

Boplatsområdet som ska undersökas ligger på en nivå av 17–22 meter över havet. Idag återfinns platsen i ett mindre skogsområde omgivet av industribebyggelse. Men för cirka 8000–10 000 år sedan, under den period som vi kallar för mellanmesolitikum, såg området helt annorlunda ut och var då beläget på en ö i en mellanskärgård i Göta älvs mynningsområde. I skärgårdslandskapet livnärde sig människorna genom fiske, jakt och att samla växter och bär.

Det mellanmesolitiska fyndmaterialet består av flintartefakter. Vid tidigare arkeologiska utredningar och förundersökningar av platsen har vi bland annat hittat olika typer av redskap som kärnyxor, skrapor och knivar som på teknokronologisk grund daterats till perioden. Inom boplatsen finns även ett flintmaterial som dateras till yngre stenålder eller cirka  2 000 f. Kr.

Bland de yngre lämningar vi har hittat finns en urnegrav i boplatsens östra del. Graven, bestående av keramikskärvor och brända ben har preliminärt daterats till yngre bronsålder/äldre järnålder, för cirka 2 500–1 500 år sedan. Troligen är graven samtida med en gårdslämning från brons- och järnålder (L1960:23589) som undersöktes hösten 2022 och som endast ligger ett hundratal meter från den nu aktuella boplatsen.

Undersökningen kommer att pågå under maj månad. Läs gärna mer om den och våra fynd i bloggen.

Den arkeologiska undersökningen av en stenåldersboplats men även yngre lämningar från järnålder är i full gång. Foto: Arkeologerna CC BY
En karta över boplatsen och skärgården.
Boplatsens läge under mellanmesolitikum. Kartan visar hur landskapet såg ut när havet stod 17 meter över dagens nivå.