Under andra halvan av augusti 2o23 återvänder vi till Skanör för att i sju veckor undersöka ett cirka 2 000 kvadratmeter stort område i den norra delen av samhället. Det handlar om en plats för en årligen återkommande medeltida marknad i Skåne.

Adam Bolander mitt på ytan och fullt upptagen med att gräva ut en av lerbottnarna som framkom i samband med tidigare förundersökning.
Adam Bolander mitt på ytan och fullt upptagen med att gräva ut en av lerbottnarna som framkom i samband med tidigare förundersökning. Foto: Arkeologerna CC BY

Idag utgörs ytan av ett smått vildvuxet och övergivet grönområde bredvid en lekplats och gör inte så mycket väsen av sig. Resultaten av en arkeologisk förundersökning som gjordes våren 2021 visar att situationen var helt annorlunda om vi förflyttar oss ett antal hundra år bakåt i tiden, närmare bestämt till medeltiden någon gång mellan 1100 och 1300 e. Kr. Då var platsen en del av den årligen återkommande Skånemarknaden som tilldrog sig rikligt med folk från när och fjärran.

Spåren i marken från denna verksamhet utgjordes huvudsakligen av så kallade lerbottnar som allmänt brukar förknippas med hantering av fisk, men vars mer specifika funktion är omtvistad. Även andra typer av lämningar påträffades. Bland dessa kan nämnas igenfyllda avfallsgropar samt möjliga spår efter tillfällig bebyggelse och markeringar av tomter, i form av hål efter nedgrävda stolpar och långsmala rännor eller diken. Vidare visade förundersökningen att medeltidens marknadsbesökare hade brottats med ett problem som i högsta grad är aktuellt för Falsterbohalvön än idag – nämligen sandflykt.

För att närma oss förståelsen av platsen har vi denna gång med oss ett stort batteri med nya frågeställningar kopplat till diverse analyser. Våra frågor är sorterade under tre övergripande teman:

  • Den medeltida Skånemarknaden – inre organisation och bebyggelsestrukturer och deras förändring över tiden
  • Skanör i ett föränderligt landskap
  • Lerbottnar och deras funktion

Mer om det medeltida Skanör och Skånemarknaden, kampen mot naturen och lerbottnarnas gåta presenteras framöver i vår blogg tillsammans med rapportering av aktuella undersökningsresultat.

Undersökningsområdet markerat i rött på utdrag ur Skånska Rekognoceringskartan från 1812–1820. Kartan visar Skanörs äldre gatunät och läget för S:t Olofs kyrka från 1100-talet. Strax norr om kyrkan syns även kullen och vallgraven efter Skanörs borg som byggdes på 1220-talet.
Undersökningsområdet markerat i rött på utdrag ur Skånska Rekognoceringskartan från 1812–1820. Kartan visar Skanörs äldre gatunät och läget för S:t Olofs kyrka från 1100-talet. Strax norr om kyrkan syns även kullen och vallgraven efter Skanörs borg som byggdes på 1220-talet.
Närstudie av en delvis utgrävd lerbotten från det aktuella undersökningsområdet.    
Närstudie av en delvis utgrävd lerbotten från det aktuella undersökningsområdet. Foto: Arkeologerna CC BY

Publik verksamhet

Förutom digital förmedling genom blogginlägg och sociala medier, som Instagram och Facebook, kommer en kvällsvisning hållas för allmänheten under utgrävningens gång. Därutöver planeras ett föredrag i Skanör senare i höst där undersökningsresultaten följs upp. Mer information om dessa evenemang presenteras på Arkeologernas webbsida framöver.

Undersökningsområdet ligger i ett tättbebyggt villaområde bredvid en välbesökt lekplats. Av säkerhetsskäl kommer därför området att stängslas, vilket i sin tur försvårar direkt kommunikation med förbipasserande. Men skyltar med mer information om undersökningen kommer du att kunna hitta på stängslet.

Blandad keramik, bland annat medeltida äldre svartgods, yngre rödgods och flintgods från nyare tid samt bränd lera. Foto: Arkeologerna CC BY
Arkeolog Fredrik Strandmark undersöker och dokumenterar en lerbotten. Foto: Arkeologerna CC BY