Nya spännande upptäckter i Vada kyrka. Vid anläggningsarbetet inne i kyrkan blottades ett tidigare dolt, men väl bevarat tegelgolv, som antagligen anlades på 1600-talet. Golvet kommer att bevaras i framtiden, men kommer att döljas på nytt under bänkraderna när renoveringen är färdig. 

Interiör från Vada kyrka
Interiör från Vada kyrka

Teglet är delvis mönsterlagt och på några ställen syns spår av äldre ombyggnader och igenlagda gravar som aldrig tidigare dokumenterats. Vi passar därför på att fotografera golvytan och göra det hela tillgängligt för framtiden genom en 3D-modell. Tegelgolvet kommer på så vis att kunna ge nya bidrag till Vadas kyrkohistoria.

Under kyrkogårdsmuren, bakom kyrkan, hittade vi dessutom ett jordlager som innehöll rikligt med djurben. Några keramikfragment, en hästbrodd och en kniv antyder att lagret kan ha tillkommit under kyrkans äldsta tid eller möjligen ännu tidigare.

Lagrets karaktär påminde snarast om vanligt köksavfall, men någon äldre profan bebyggelse är inte känd på denna plats. En spännande tanke är att lagret kan utgöra av rester från någon form av rituella måltider. Benen och jordprover från lagret kommer nu att analyseras närmare av specialister för att försöka förstå hur och när det tillkommit.

På framsidan av kyrkogården framkom en tidigare okänd gravhäll, med en inskription. Den har antagligen tidigare täckt en grav, eventuellt inne i kyrkan, och har sedan hamnat i nuvarande läge vid någon äldre ombyggnad. Inskriptionen ser ut att innehålla förkortningar som ännu inte har kunnat tolkas, även om bokstäverna är fullt läsbara.

Vårens fältarbete vid Vada kyrka är nu i stort sett avslutat. En arkeologisk schaktövervakning har gjorts i samband med anläggningsarbeten. Tidigare har Magnus Källström från Riksantikvarieämbetet skrivit om fyndet av ett runstensfragment från kyrkogården (se K-blogg).

Läs mer om resultaten i rapporten